UNIFIEDPOST AS SELGITUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

1. Unifiedpost AS poolt www.arved.ee vahendusel teenuste osutamisele kohalduvad arved.ee tingimused. Käesolevaga selgitab Unifiedpost AS täpsemalt tingimuste punktis 4 kajastatud isikuandmete kaitse meetmete rakendamist ja andmesubjekti õigusi.

2. Unifiedpost AS töötleb andmesubjekti andmeid alati õigusaktides sätestatud alustel, milleks on üldjuhul leping Unifiedpost AS ja andmesubjekti vahel või andmesubjekti vastav nõusolek.

3. Unifiedpost AS töötleb isikuandmeid reeglina vastutava töötlejana, pakkudes www.arved.ee keskkonna teenuseid. Unifiedpost AS töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks ja lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvetel kajastatud ja arvete edastamiseks vajalik info.

4. Unifiedpost AS võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt arvete koostamise aluseks olevate teenuste pakkujate ja arvete koostajate tellimusel). Unifiedpost AS rõhutab, et selliseid Unifiedpost AS lepingupartneri valduses olevaid isikuandmeid, mis on Unifiedpost AS lepingupartneritele teatavaks saanud andmesubjekti ja vastava lepingupartneri vahelise lepingu alusel või sõlmimise käigus, ei ole Unifiedpost AS-l võimalik kustutada ega keelata nende kasutamist.

5. Unifiedpost AS arendab järjepidevalt oma teenuste ulatust ja kvaliteeti. Lisaks käesolevas selgituses nimetatutele, võib Unifiedpost AS-l eeltoodu tõttu tekkida vajadus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid ja/või töödelda andmeid ka muudel kui käesolevas selgituses nimetatud eesmärkidel. Sellise vajaduse tekkimisel hindab Unifiedpost AS vastava töötlemise õiguspärasust ja tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele.

6. Unifiedpost AS tegutseb arvete vahendajana. Seetõttu on käesolevas selgituses nimetatud ulatuses vajalik andmete säilitamine ja edastamine www.arved.ee keskkonnaga liitunud Unifiedpost AS lepingupartneritele ning tulevikus liituvatele lepingupartneritele. Käesoleval hetkel edastab Unifiedpost AS nendel põhjustel isikuandmeid isikutele, kes on loetletud: siin. Juhul, kui andmesubjekt on www.arved.ee keskkonnas teostanud üksiktellimuse, edastatakse andmed üksnes andmesubjekti poolt valitud lepingupartnerile.

7. Unifiedpost AS säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Unifiedpost AS ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks.

8. Kui Unifiedpost AS tegutseb vastutava töötlejana, siis on andmesubjektil Unifiedpost AS suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:

a. õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;

b. õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;

c. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;

d. õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

e. õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;

f. õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;

g. õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.

9. Punktis 8 märgitud õiguste teostamiseks palub Unifiedpost AS pöörduda meiliaadressil teenindus@unifiedpost.com või telefoninumbril (+372) 6 519 519.

10. Andmesubjektil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui andmesubjekt leiab, et Unifiedpost AS töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.