UNIFIEDPOST ARVED.EE TINGIMUSED

UNIFIEDPOST OSUTAB TEILE JÄRGNEVALT KIRJELDATUD ARVED.EE TEENUST ÜKSNES SIIS, KUI TEIE NÕUSTUTE KÕIGI KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA.

KOONDTELLIMUSE ESITAMISEGA ANNATE NÕUSOLEKU KOONDTELLIMUSEL MÄRGITUD ISIKUANDMETE (S.H. ISIKUKOOD) KOGUMISEKS JA EDASTAMISEKS ARVED.EE KESKKONNAGA LIITUNUD JA LIITUVATELE ETTEVÕTJATELE. TEIE ISIKUANDMEID KASUTATAKSE ÜKSNES E-ARVETE EDASTAMISEKS.

PALUN LUGEGE TINGIMUSED TÄHELEPANELIKULT LÄBI. TEENUSE SISUST ARUSAAMISEKS PALUN TUTVUGE KA TEENUSE KIRJELDUSTEGA, MIS ON KÄTTESAADAVAD AADRESSIL WWW.ARVED.EE. VAJADUSEL KASUTAGE TINGIMUSTEST ARUSAAMISEKS PROFESSIONAALSE ÕIGUSNÕUSTAJA ABI.

TEENUSE KASUTAJAKS REGISTREERIMISEGA NÕUSTUTE TEIE KÕIGI TINGIMUSTEGA. PALUN KINNITAGE TINGIMUSEGA TUTVUMIST, NENDEST ARUSAAMIST NING OMA NÕUSTUMIST TINGIMUSTEGA, VAJUTADES TINGIMUSTE LÕPUS ASUVAT NUPPU NÕUSTUN.

KUI TEIE EI NÕUSTU TINGIMUSTEGA, SIIS VAJUTAGE TINGIMUSTE LÕPUS ASUVAT NUPPU KEELDUN NING TEENUSE KASUTAJAKS REGISTREERIMINE LÕPEB ILMA TEILE VÕI UNIFIEDPOST KOHUSTUSTE TEKKIMISETA.

1. DEFINITSIOONID

 • 1.1. Arve - Arved.ee-ga liitunud Ettevõtja poolt Teie ja sama isiku vahelise lepingu aluse Teile edastamisele kuuluv arve, meeldetuletus vm dokument.
 • 1.2. Arved.ee - internetileheküljel www.arved.ee asuv keskkond, mille kaudu Teie esitate Koondtellimuse Ettevõtjatelt E-arvete tellimiseks.
 • 1.3. E-arve - Arve elektrooniline jäljend, mille Ettevõtja edastab Teie poolt Koondtellimusel määratletud Kanali kaudu Teile väljatrükkimist või ekraanil kuvamist võimaldavas vormis.
 • 1.4. Unifiedpost - Unifiedpost AS, registrikood 10179336, mille kontaktandmed on avaldatud veebilehel www.arved.ee.
 • 1.5. Teenus - Unifiedpost'i poolt Teile osutatav teenus, mis seisneb Koondtellimuse ja selles sisalduvate andmete Ettevõtjatele edastamises või kättesaadavaks tegemises.
 • 1.6. Kanal - internetipank, e-postiaadress või Arved.ee postkast, mille seast on Teil Koondtellimuse esitamisel võimalik valida E-arvete vastuvõtmise Kanal.
 • 1.7. Klient või Teie - Pool, kes esitab Unifiedpost'ile Koondtellimuse.
 • 1.8. Koondtellimus - Teie poolt Unifiedpost'ile esitatud avaldus kõigi Ettevõtjate poolt esitatavate arvete tellimiseks E-arvetena.
 • 1.9. Üksiktellimus - Teie poolt Unifiedpost'ile esitatud avaldus konkreetse valitud Ettevõtja poolt esitatavate arvete tellimiseks E-arvetena.
 • 1.10. Tingimused - käesolevad Unifiedpost'i Arved.ee tingimused koos aadressil www.arved.ee avaldatud Teenuse kirjeldustega.
 • 1.11. Ettevõtja - ettevõtja, kes on sõlminud Unifiedpost'iga lepingu Koondtellimuste ja nendes sisalduvate andmete vastuvõtmiseks E-arvete Teile edastamise eesmärgil.
 • 1.12. Pool/Pooled - Unifiedpost või/ja Klient.

2. E-ARVE TÄHENDUS JA ESITAJAD

2.1. Koondtellimusega tellitaval E-arvel on samasugune õiguslik tähendus nagu vastava Ettevõtja poolt Teile seni edastatud paberarvel. Üldjuhul ei saada Teile E-arvet saatma hakkavad Ettevõtjad Teile enam paberarvet.

2.2. Koondtellimuse alusel hakkavad Teile E-arveid esitama ainult Arved.ee keskkonnaga liitunud ja tulevikus liituvad Ettevõtjad, kui:

  2.2.1. Ettevõtjal on Teiega sõlmitud lepingu või muul alusel õigus esitada Teile Arveid; ja

  2.2.2. Teie olete vastavale Ettevõtjale avaldanud oma korrektse isikukoodi; ja

  2.2.3. vastaval Ettevõtjal on võimalused edastada E-arveid Teie poolt valitud Kanalile.

2.3. Üksiktellimuse alusel hakkab Teile E-arveid esitama üksnes Teie valitud Arved.ee keskkonnaga liitunud Ettevõtja punktis 2.2. loetletud eeldustel. Muus osas kohaldatakse Üksiktellimusele Koondtellimuse kohta käivat.

2.4. Unifiedpost avaldab Arved.ee keskkonnaga liitunud Ettevõtjate pidevalt ajakohastatava täieliku nimekirja aadressil www.arved.ee. Punktides 2.2.2 ja 2.2.3 märgitud E-arve edastamise eeldusi saate kontrollida otse vastavalt Ettevõtjalt (või Arved.ee kaudu, kui keskkond seda võimaldab).

2.5. Koondtellimuse esitamist Teie poolt ja E-arvete edastamisega alustamist Ettevõtja poolt loetakse Teie ja Ettevõtte vaheliseks kokkuleppeks Arvete edastamiseks E-arvetena. E-arve mittesaamine ei vabasta Teid arvetel kajastatud kohustuse täitmisest.

3. E-ARVETE TELLIMINE

3.1. Koondtellimuse esitamine ja Teenus on Teie jaoks tasuta.

3.2. Teie saate E-arveid tellida Koondtellimuse esitamisega Arved.ee veebikeskkonna kaudu. Arved.ee veebikeskkonda sisenemisel edastatakse Unifiedpost'ile Teie identifitseerimise käigus Teie eesnimi, perekonnanimi ja isikukood.

3.3. Koondtellimuse esitamisel peate valima E-arvete kättesaamise Kanali esimese eelistuse ning soovi korral ka teise eelistuse ning määratlema vastava(te) Kanali(te) aadressi(d), kusjuures:

  3.3.1. kui Kanaliks on internetipank, siis on aadressiks Teie isikukood või Teie poolt määratud kontonumber (mis võib olla teisi isiku oma);

  3.3.2. kui Kanaliks on e-post, siis on Kanali aadressiks Teie poolt määratud e-postiaadress (mis võib olla teise isiku oma);

  3.3.3. kui Kanaliks on Arved.ee postkast, siis on Kanali aadressiks Teie poolt määratud isikukood.

Iga Ettevõtja toimetab Teile E-arve kätte üksnes ühte Kanalisse. Kui E-arve kättetoimetamine esimesse eelistusse pole võimalik, siis toimetatakse E-arve Teile kätte teise eelistusena märgitud Kanalisse.

3.4. Koondtellimuse esitamisega kinnitate Teie Koondtellimuse esitamise tahet ja selles märgitud informatsiooni korrektsust. Koondtellimusel märgitud Kanali kasutamisõiguse puudumise (nt kui puudub leping Kanaliks märgitud internetipanga kasutamiseks) või Kanali aadressi ebakorrektsuse tagajärgede eest vastutate Teie.

3.5. Koondtellimuse esitamise järgselt Unifiedpost säilitab Teie isikukoodi, Kanali esimese ja teise eelistuse ning vastavad aadressid ning edastab/teeb samad andmed kättesaadavaks Arved.ee keskkonnaga liitunud ja tulevikus liituvatele Ettevõtjatele (alates keskkonnaga liitumisest).

3.6. Unifiedpost on oma kohustused Teie ees täitnud punktis 3.5 märgitud andmete Ettevõtjatele edastamise/kättesaadavaks tegemisega. Unifiedpost ei vastuta Ettevõtjate poolt E-arvete esitamise ega kättetoimetamise eest.

3.7. Koondtellimuses märgitud andmete muutmiseks tuleb esitada uus Koondtellimus. E-arvete tellimise lõpetamiseks tuleb Koondtellimus tühistada. Koondtellimuse tühistamisest teavitab Unifiedpost Ettevõtjaid.

4. ISIKUANDMETE KAITSE (EI KOHALDATA JURIIDILISTE ISIKUTE PUHUL)

4.1. Teie isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

4.2. Käesolevate Tingimustega nõustumisega annate Teie Unifiedpost'ile nõusoleku oma isikukoodi ning Koondtellimusel märgitud muude andmete säilitamiseks ja edastamiseks Arved.ee keskkonnaga liitunud Ettevõtjatele ning tulevikus liituvatele Ettevõtjatele (alates keskkonnaga liitumisest). Üksiktellimuse puhul edastatakse andmed üksnes Teie valitud Ettevõtjale.

4.3. Unifiedpost ja Ettevõtjad kasutavad Teie andmeid üksnes E-arvete esitamiseks. Keelatud on andmete kasutamine muul eesmärgil, s.h. tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks. Andmete keelatud eesmärgil kasutamisest teadasaamisest tuleb Unifiedpost'it viivitamatult teavitada.

4.4. Teie isikuandmete Unifiedpost'i poolse töötlemisega seoses on Teil järgmised õigused:

  4.4.1. nõuda Unifiedpost'i poolt töödeldavate Teie isikuandmetega tutvumist;

  4.4.2. nõuda Unifiedpost'ilt Teie ebaõigete isikuandmete parandamist;

Unifiedpost täidab Teie poolt esitatud nõude viivitamatult ning teavitab Teid nõude täitmiseks tehtud toimingutest.

4.5. Unifiedpost'il ei ole võimalik kustutada Ettevõtjate valduses olevaid andmeid või keelata selliste andmete kasutamist, mis on Ettevõtjatele teatavaks saanud Teie ja vastava Ettevõtja vahelise lepingu alusel või sõlmimise käigus.

4.6. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustega pöörduge palun Tingimuste punktis 1.4 märgitud Unifiedpost'i kontaktidele. Samadelt kontaktidelt on saadaval isikuandmete töötlemise üle järelevalvet teostava Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed.

5. TEADETE ESITAMINE

5.1. Unifiedpost'ile suunatud teated ja avaldused tuleb edastada Tingimuste punktis 1.4 viidatud Unifiedpost'i kontaktidele. Teile suunatud teated ja avaldused edastab Unifiedpost Teie poolt Koondtellimuses märgitud e-maili aadressile.

6. TINGIMUSTE JÕUSTUMINE, MUUTMINE, TÄHTAEG

6.1. Teenuse osutamine muutub Unifiedpost'ile kohustuslikuks alates Koondtellimuse kättesaamisest. Koondtellimuse kättesaamisest ja Teile Teenuse osutamise alustamisest teavitab Unifiedpost Teid e-maili teel. Koontellimuse esitamine ja Teenuse kasutamine Teie poolt kinnitab Tingimustega nõustumist.

6.2. Tingimused kehtivad tähtajatult kuni Teenuse osutamise või tellimise lõpetamiseni ühe Poole poolt või Tingimuste muutmiseni Unifiedpost'i poolt. Tingimuste muutmisest teatab Unifiedpost Teile e-maili teel. Muudatustega mittenõustumise korral on Teil õigus Teenuse tellimine lõpetada.

6.3. Pooled võivad Teenuse osutamise või tellimise lõpetada ilma põhjusi esitamata ja etteteatamiseta. Teie saate Teenuse tellimise lõpetada, tühistades Koondtellimuse Arved.ee kaudu. Unifiedpost teatab Teile Teenuse osutamise lõpetamisest e-maili teel.

6.4. Teenuse osutamise lõpetamise korral kustutab Unifiedpost'i Tingimuste punktis 3.5 märgitud Teie isikuandmed ning teavitab Ettevõtjaid Teenuse osutamise lõpetamisest. Unifiedpost ei vastuta ega taga, et Ettevõtjad lõpetavad Teile E-arvete edastamise.

7. KONFIDENTSIAALSUS

7.1. Pooled ei avalda kolmandatele isikutele sellist informatsiooni, mis on Poolele teise Poole kohta teatavaks saanud Teenuse osutamise käigus. See keeld ei kehti sellise informatsiooni suhtes, mille avaldamine on vajalik Teenuse osutamiseks.

8. VASTUTUS

8.1. Unifiedpost ei vastuta Teenuse osutamisest, Teenuse osutamise häiretest või võimatusest Teile või Ettevõtjale tekkiva kahju eest, välja arvatud kui kahju põhjustas Unifiedpost'i tahtlik tegu, mille eesmärk oli Teile või Ettevõtjale konkreetse kahju tekitamine.

8.2. Unifiedpost'i poolt ei kuulu hüvitamisele Teie poolt saamata jäänud tulu, Ettevõtjale või kolmandale isikule tasumisele kuuluvad leppetrahvid, viivised või hüvitised mistahes ebatavalise kahju eest, mille tekkimise võimalust Unifiedpost Teile Teenuse osutamisele asumisel ette ei näinud ega pidanud ette nägema.

9. MUUD TINGIMUSED

9.1. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja Unifiedpost'i Lepingu Üldtingimustest, väljaarvatud kui nendes sisalduvad sätted on vastuolus Tingimuste olemusega (tasu puudumine).

9.2. Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust. Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.